“Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng”

Enternews.vn Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong nhiệm kỳ VI, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại.

Quan ngại tình trạng nông dân bỏ ruộng 

Hội Nông dân đã thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt.

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn chậm được đổi mới, tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế.  

Đồng thời, một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân còn yếu. Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều.

Công tác hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

"Việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được khắc phục”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định.

Đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn. "Tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại. Ở đây có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bốn vấn đề trọng tâm

Do đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, phát triển bền vững, hiện đại nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở thêm bốn vấn đề để Đại hội xem xét, thảo luận cho ý kiến quyết định. Thứ nhất, các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đoàn kết nông dân thực hiện trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị-xã hội to lớn của Đảng và Nhà nước.

"Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân. Trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ hai, các cấp Hội cần phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương các thành phần kinh tế để tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ  mọi  mặt cho nông dân. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn dịch vụ, hỗ trợ nông dân cung cấp kịp thời chi thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức cỉa  quá trình toàn cầu hóa, của quá trình cách mạng công nghiệp lần thứ 4, của biến đổi khí hậu, giúp nông dân có đủ thông tin và điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Tập trung tuyên truyền giáo dục làm  cho cán bộ Hội viên nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về Đảng và Tổ chức Hội. Phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Thứ ba, Hội Nông dân Việt Nam cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân. 

Làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp nông dân. Đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Thứ tư, nâng cao hơn nữa năng lực của Ban chấp hành Hội Nông dân trong lãnh đạo công tác Hội và phong  trào nông dân. 

“Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh đã xác định Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết “Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng” tại chuyên mục Kinh tế vĩ mô của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích