Toàn văn Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14

Dự thảo được 454 ĐBQH (94,19%) tán thành Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, dưới đây là toàn văn Nghị quyết.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: Nguồn: VTV1