Tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang tái khởi động để đón cơ hội kinh doanh mới

Trong tháng 4/2020 số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gần 4.000 doanh nghiệp. Đây là tín hiệu cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đã tái khởi động để chuẩn bị đón những cơ hội kinh doanh mới.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 3 tuần

Tác giả: Đinh Thanh - Hoàng Hưng