Tái cơ cấu lại nền nông nghiệp để Trung du và miền núi Bắc Bộ "thoát nghèo"

Trung du và miền núi Bắc Bộ còn nhiều hạn chế, đời sống của nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy cần có chính sách và định hướng phát triển cụ thể, đặc biệt là tái cơ cấu nền nông nghiệp.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN - DƯƠNG THÀNH