Quyết tâm của lãnh đạo là yếu tố quan trọng giúp DNNVV chuyển đổi số

DNNVV hiện nay thậm chí chưa biết tiếp cận công nghệ nào để áp dụng trong việc tăng hiệu quả sản xuất, mặc dù việc chuyển đổi số có vai trò quan trọng.

Thời sự - cách đây 10 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng