Phát triển du lịch thông minh từ ứng dụng công nghệ

Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra là cơ hội và cũng là thách thức cho ngành du lịch nước nhà.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương