Mệnh lệnh từ trái tim

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế nhà nước, là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô.

Video - cách đây 1 năm

Tác giả: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương