Kỹ năng thực hiện hợp đồng

Đây được đánh giá là kỹ năng quan trọng nhất của doanh nghiệp khi thực hiện đàm phán hợp đồng.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp