Giải pháp hỗ trợ ngành mía đường thực hiện cam kết ATIGA

Ngành mía đường cần nhìn nhận thấu đáo các thách thức, yêu cầu đang đặt ra hiện nay như gắn sản xuất với nhu cầu thị trường...

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 4 tuần

Tác giả: Bảo Loan