Dự thảo Thông tư quy định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam: Nhiều điểm chưa rõ ràng!

Đó là quan điểm của nhiều chuyên gia về Dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam đang được Bộ Công thương lấy ý kiến.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 11 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng - Hoàng Hưng