Doanh nghiệp Việt và bài toán hội nhập sân chơi mới từ EVFTA

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất kỳ vọng vào việc EVFTA là “bàn đạp” để Việt Nam tham gia sân chơi lớn trên thế giới, mang lại tín hiệu xuất khẩu tích cực hơn trong thời gian tới.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: ĐINH THANH – BẢO LOAN