Dệt lụa Nam Định: Nâng tầm nhờ cổ phần hóa

Hoạt động dưới dạng mô hình công ty cổ phần, công ty đã từng bước tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất, đầu tư thiết bị kỹ thuật, nhân lực giúp nâng cao năng suất, sản lượng.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 4 tuần

Tác giả: Thanh Hưng - Đỗ Hùng