Chấm dứt thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng mà doanh nghiệp phải lưu ý khi kết thúc hợp đồng.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp