CEO Phạm Thanh Hưng: Cần phân biệt rõ vấn đề sở hữu và khai thác sử dụng

Nếu là sở hữu thì phụ thuộc vào quy hoạch về đất đai. Còn vấn đề quyền sử dụng như thế nào thì là quyền của khách hàng.

Video - cách đây 9 tháng

Tác giả: BBT