Tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững

Én Xanh là chương trình nhằm tìm kiếm, tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy và lan tỏa những giải pháp kinh doanh doanh.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 11 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà