Các gói hỗ trợ nhiều rào cản, doanh nghiệp suy giảm niềm tin

Chính sách, chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp có sớm, quyết liệt nhưng hiện nay mức hưởng lợi của các doanh nghiệp vẫn còn quá ít và quá chậm.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 4 tuần

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU