[BÌNH LUẬN ÁN LỆ VIỆT NAM] Án lệ 16/2017- Công nhận hợp đồng định đoạt di sản do một người thừa kế xác lập

Trường hợp này, Tòa án phải công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp pháp và diện tích đất đã chuyển nhượng không còn trong khối di sản để chia thừa kế...

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 8 tháng

Tác giả: Khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh