Bảo lãnh của thành viên công ty đối với khoản vay của công ty

Người bảo lãnh là thành viên công ty có phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi Công ty không thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng vay?

Tham khảo - cách đây 2 tháng

Tác giả: Theo VIAC