Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế nhiều thành phần và chủ nghĩa xã hội

Học Cụ Hồ xây dựng Chính phủ liêm chính

cách đây 1 năm | Chính trị

Học Cụ Hồ xây dựng Chính phủ liêm chính

07:07, 19/05/2019

Trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế nhiều thành phần và chủ nghĩa xã hội

Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.

06:50, 19/05/2019

Người bắt sống tướng De Castries kể chuyện nửa đêm Bác Hồ tới thăm

Nửa đêm, lúc 6 chiến sĩ Điện Biên đang ngủ say, một ông cụ đến bên giường giắt màn cho họ, ông hỏi thăm sức khỏe khiến ai nấy đều rưng rưng.

05:00, 19/05/2019

Hồ Chí Minh - nhà lý luận cách mạng giàu thực tiễn

Đây là nội dung được khẳng định trong cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiên phong” của tác giả Đoàn Duy Thành.