Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc"!

Enternews.vn Trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc", kiên trì phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân là chủ thể là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII

Trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề chung, cơ bản, tập trung vào một số điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII rất sớm. Ngay từ Hội nghị Trung ương 8 đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự. Cùng với đó, ba tiểu ban chuẩn bị văn kiện đã được thành lập, đó là Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Bên cạnh đó, để giúp việc cho các tiểu ban, Ban Bí thư cũng đã thành lập các tổ biên tập và bộ phận giúp việc.  

Các tiểu ban đã khẩn trương xây dựng chương trình và kế hoạch làm việc sau khi được thành lập. Hơn 2 năm qua, các tiểu ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban, ngành tổ chức gần 60 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm và tổ chức 50 cuộc đi khảo sát thực tế để tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước". - Tổng Bí thư Nguyễn Trọng nói.

Ông cũng thông tin thêm, sau khi công khai các dự thảo lấy ý kiến nhân dân, các tiểu ban văn kiện đã thu được 1.410 trang ý kiến đóng góp của nhân dân, qua đó tổng hợp bản tiếp thu gồm gần 200 trang. "Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung, phương pháp". - Người đứng đầu Đảng khẳng định.

Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc tại Đại hội XIII

Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc tại Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong nhiệm kỳ khoá XII, toàn Đảng, toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Cụ thể, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, nhiều khó khăn, yếu kém năm trước được tập trung giải quyết và có kết quả bước đầu; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương ngân sách được tăng cường; hiệu quả sử dụng ngân sách tăng lên…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng, thực hiện trên toàn diện các mặt. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, thực hiện bài bản nên có kết quả rõ rệt. Nhiều vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được nhân dân ủng hộ. Tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng từng bước được kiềm chế và ngăn chặn.

Trước tình hình thế giới và khu vực có diễn biến nhanh chóng và phức tạp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết Việt Nam đã tăng cường quốc phòng, xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

“Uy tín, vị thế của Đảng và Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế”, ông nói.

Trong diễn biến của dịch bệnh, khi kinh tế thế giới tăng trưởng âm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam cũng kịp thời kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và lo an sinh xã hội. Đó là chưa kể chúng ta dồn dập đối mặt với thiên tai, bão lũ. "Những kết quả tích cực đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII đã tạo ra động lực, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vững vàng vượt qua thách thức trong giai đoạn mới". - Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho rằng, đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, song, nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Qua 35 năm tiến hành đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, lý luận về con đường đi lên CNXH của chúng ta ngày càng hoàn thiện và được hiện thực hoá. Tổng Bí thư khẳng định: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như hiện nay. "Câu này tôi đã nói nhiều lần, khi nói ra nhiều ý kiến cũng nói rằng có khiêm tốn không, nhưng thực tế đã chứng minh, chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng, có 5 bài học có thể rút ra:

Bài học thứ nhất: Chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo Tổng Bí thư, công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt", tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bài học thứ hai: Trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc", kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân là chủ thể là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bài học thứ ba: Trong tổ chức thực hiện phải có nỗ lực cao, quyết tâm lớn, sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu.

Bài học thứ tư: Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội; giữa tuân theo quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; thực sự coi trọng, phát huy hiệu quả vai trò của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước.

Bài học thứ năm: Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Đồng thời xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng, đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng thời cơ; phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp sức mạnh của thời đại; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc"! tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích