[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 9: Nâng niu vị thế và tầm vóc của Thủ đô

Enternews.vn Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân Thủ đô, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

DĐDN trích  bài phát biểu của ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ tại cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ.

Ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Hơn ba thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đã nỗ lực, bền bỉ cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiến hành công cuộc Đổi mới thắng lợi, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

6 thành tựu nổi bật

Đặc biệt, sau hơn 10 năm mở rộng địa giới hành chính và triển khai Luật Thủ đô, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011- 2020, Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, ngày càng xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ để lãnh đạo, điều hành công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô, khái quát thành 6 điểm nổi bật.

 

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao, hằng năm đều tăng gấp 1,5 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Hà Nội chỉ chiếm 1% diện tích, 8% dân số, nhưng đóng góp gần 17% GDP và 20% thu ngân sách của cả nước, là đầu tàu, động lực kinh tế không chỉ trong Vùng Thủ đô mà còn cho cả nước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

Diện mạo của Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang. Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoàn thành. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự kỷ cương đô thị được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học- công nghệ tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành quả quan trọng; chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến, tiến bộ; tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục- đào tạo, thể thao thành tích cao; chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn. Quan hệ đối ngoại, hội nhập phát triển rộng mở. Phối hợp với các cơ quan trung ương, liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền có chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội được đỏi mới.

Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức

Trong những năm sắp tới, Thủ đô ta có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt. Song, bên cạnh đó có không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng, vị thế, tầm vóc mới của Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau.

Thứ nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cần nhận thức sâu sắc vị thế, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị. Coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển tầm vóc Thủ đô trong thời gian tới; đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% trở lên. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện thành công thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở các Quận. Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, dân cư, an toàn giao thông, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị. Giải quyết tốt hơn những vấn đề an sinh bức xúc. Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thủ đô để Hà Nội xứng đáng là nơi đáng sống.

Thứ ba, tập trung xây dựng nền văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, đầm đà bản sức gắn với tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với những giá trị nhân văn sâu sắc; để văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng của Thủ đô Hà Nội cũng như của cả nước.

Thứ tư, Thủ đô là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, cần phải tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; bảo vệ các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các sự kiện của quốc gia và quốc tế. Chủ động nắm và xử lý tình hình, không để bất ngờ, kiên quyết khong để hình thành các hội, nhóm cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thứ năm, Thủ đô là biểu tượng của đất nước trong mở rộng mối quan hệ đối ngoại, cần phải cùng với cả nước, thay mặt cả nước làm tốt công tác đối ngoại; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Hà Nội trước bạn bè quốc tế; mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, phòng, chống tội phạm; bảo vệ tốt và tranh thủ có hiệu quả các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế đống trên địa bàn. Mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương và liên kết, hợp tác với các tỉnh ủy, thành ủy.

Thứ sáu, đặc biệt chú trọng thực hiện hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu,… củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với Đảng bộ. Trước mắt, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ khóa XVI; tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 9: Nâng niu vị thế và tầm vóc của Thủ đô tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích