Không có sự lựa chọn nào khác ngoài dịch chuyển sang thương mại điện tử

Hoạt động kinh doanh truyền thống đã bị ảnh hưởng rất lớn trong dịch COVID-19, xu hướng chuyển dịch sang thương mại điện tử trong mua sắm của người tiêu dùng cũng như của doanh nghiệp là điều tất yếu.