Từ khóa: dự án

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về dự án được cập nhật vào ngày: 01:22, 17/04/2021

ĐIỂM BÁO NGÀY 16/04: Đầu tư phát triển Trung du và Miền núi phía Bắc

Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững, tuy nhiên, vẫn chỉ là phép cộng cơ học của các địa phương chứ chưa mang dấu ấn vùng.