Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Công văn số 2060/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc lấy ý kiến về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng, ban hành riêng Luật Bản quyền tác giả.

Về mặt pháp lý, VCCI cho rằng quyền tác giả và quyền liên quan (gọi tắt là bản quyền tác giả) và quyền sở hữu công nghiệp có nhiều đặc điểm khác nhau về đối tượng bảo hộ, cơ chế bảo hộ, mức độ bảo hộ và thực thi quyền.

Về tổ chức bộ máy, VCCI khẳng định hệ thống cơ quan thực hiện bảo hộ bản quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam cũng đã được tách riêng.

Từ những lý do trên, VCCI ủng hộ việc xây dựng Luật Bản quyền tác giả độc lập với pháp luật về sở hữu công nghiệp và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Đồng thời, VCCI đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là về vấn đề lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, trong đó có doanh nghiệp khi chuẩn bị dự án Luật Bản quyền tác giả.