Ngày 06/02/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được Công văn số 27/NEAC-TĐPC của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia mời tham dự cuộc họp trao đổi về các nội dung Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) vào buổi chiều cùng ngày. Do thời gian cuộc họp gấp, VCCI không bố trí được cán bộ tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, để Dự thảo được hoàn thiện, VCCI tiếp tục đưa ra một số ý kiến mới để góp ý.

 trong đó Ban soạn thảo đã tiếp thu và chưa tiếp thu một số ý kiến của VCCI đã góp ý trước đó.

Tại phiên bản thảo mới nhất, VCCI cho biết Ban soạn thảo đã tiếp thu một số ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến chưa được tiếp thu. 

Theo quy định tại Dự thảo và giải trình tại Tờ trình thì “cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử” được xem là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này phải đáp ứng điều kiện kinh doanh và phải được cấp phép mới được phép hoạt động.

Tuy nhiên, theo VCCI, hoạt động cung cấp dịch vụ này không có trong Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi Danh mục năm 2016). Như đã có ý kiến góp ý trong Công văn 0041/PTM-PC (công văn góp ý cho phiên bản dự thảo tháng 12/2019), về mặt nguyên tắc, những ngành nghề không thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ được tự do kinh doanh và không bị ràng buộc bởi bất kì điều kiện kinh doanh nào. Việc Dự thảo quy định điều kiện kinh doanh cho ngành nghề này là không phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư.

Trong Báo cáo giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Ban soạn thảo đã đề cập đến vấn đề này “để bảo đảm quy định về các điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử tại Dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, điểm d khoản 1 Điều 30 dự thảo Nghị định đã quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: “Cấp, thay đổi, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử phù hợp với quy định của Luật Đầu tư”.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng giải trình này cần được xem xét lại ở các điểm sau:

Thứ nhất: Luật Đầu tư không quy định “cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy không có cơ sở pháp lý nào để chứng minh tính phù hợp của hoạt động “cấp, thay đổi, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh”;

Thứ hai, hiện tại, Dự thảo Luật Đầu tư đang được sửa đổi, bổ sung trong đó có Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc “cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử” có được bổ sung vào Danh mục và được Quốc hội thông qua hay không, tại thời điểm hiện tại là chưa thể khẳng định chắc chắn được. Vì vậy, quy định về một quy định không đảm bảo chắc chắn sẽ có ở tương lai cần được xem xét lại.

Do đó, VCCI cho rằng Dự thảo Nghị định hiện tại phải căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi năm 2016) và phải phù hợp với Luật này. Để đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư 2014, đề nghị Ban soạn thảo chưa quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử; trình tự thủ tục cấp phép, các vấn đề quản lý liên quan đến giấy phép của hoạt động này.

Về chủ thể cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, theo quy định tại Dự thảo sẽ có hai chủ thể cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, đó là: Doanh nghiệp; Cơ quan nhà nước.

Như đã góp ý trong Công văn 0041/PTM-PC, “cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử” đang được xác định là một ngành nghề kinh doanh và vì vậy, việc cơ quan quản lý nhà nước tham gia cung cấp dịch vụ này dường như chưa thực sự phù hợp với tính chất của cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, ý kiến này vẫn chưa được tiếp thu, vì vậy VCCI đề nghị Ban soạn thảo giải trình rõ về các vấn đề sau: "Việc cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử có phù hợp với tính chất của cơ quan nhà nước không? Nếu cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dịch vụ này thì chi phí cung cấp dịch vụ được tính như thế nào? Theo phí do Nhà nước quy định hay là theo thỏa thuận trên thị trường? Và căn cứ pháp lý cho vấn đề này?", VCCI đặt vấn đề.