NHNN vừa ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về cá giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Theo đó, sửa đổi và bổ sung một số giới hạn, tỷ lệ phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD: giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần thực hiện theo quy định của Luật các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung cách xác định và lộ trình điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để vay trung hạn và dài hạn.

Theo đó, trong lộ trình từ 1/1/2018-31/12/2018, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 45% (hiện đang là mức 50%); tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%.

Kể từ 1/1/2019 trở đi, tỷ lệ 40% sẽ được áp dụng cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các tổ chức tín dụng phi ngân hàng tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ 90%.

Sửa đổi, bổ sung cấu phần và cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR): cấu phần vốn tự có, hệ số rủi ro của một số tài khoản phải đòi.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả: sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc xác định dòng tiền ra, dòng tiền vào.

Ngoài ra, thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số quy định khác như Giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đối với ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 30%, TCTD phi ngân hàng là 10%.

Sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần. Trong đó, ngân hàng thương mại không được đề cử người tham gia hội đồng quản trị tại TCTD mà ngân hàng thuowg mại đã mua, nắm giữ cổ phiếu; trừ trường hợp TCTD đó là công ty con của ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng thương mại là TCTD hỗ trợ được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư còn sửa đổi, bổ sung cấu phần và cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu liên quan đến cấu phần vốn tự có, hệ số rủi ro của một số khoản phải đòi. Sửa đổi bổ sung cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả với một số nguyên tắc xác định dòng tiền ra - vào.

Những sửa đổi này sẽ được áp dụng từ ngày 12/2/2018.