Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp và người nông dân được ràng buộc bằng hợp đồng kinh tế. Trong hợp đồng đều ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.

Theo quy định, quá trình thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm sẽ được bám theo các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, cùng không ít trường hợp doanh nghiệp hoặc người nông dân vi phạm những điều khoản trong hợp đồng. Phổ biến nhất là việc doanh chậm trả tiền hoặc giảm giá thu mua sản phẩm so với quy định trong hợp đồng, khi gặp sự cố trên thị trường. Về phía người nông dân, nhiều khi vì lợi nhuận trước mắt mà tự ý phá bỏ cam kết, sẵn sàng bán sản phẩm ra bên ngoài với giá cao hơn hoặc không tuân thủ các bước chăm sóc cây trồng hoặc vật nuôi theo quy trình. Do vậy, để chặt chẽ trong liên kết, yêu cầu đầu tiên là cả doanh nghiệp và người nông dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong hợp đồng.

Kiều Phiên ghi