Theo đó, nhà băng này đã công khai các biểu mẫu báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ý kiến kiểm toán năm 2018.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.