Tài liệu chi tiết tại đây: https://fulbright.edu.vn/vi/toan-canh-chien-tranh-thuong-mai-my-trung-phan-tich-anh-huong-toi-vn/?fbclid=IwAR2FEZ-bbKeKCFVUf-vMMAgdulya_SJsxGap7KaO0m7eTbz6kBnYU1b-2dE