Trong vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TN&MT, Sở TN&MT đang thực hiện giải quyết 82 thủ tục hành chính liên quan trên 6 lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

p/Cán bộ Sở TN&MT kiểm tra công tác kiểm kê đất đai tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

Cán bộ Sở TN&MT kiểm tra công tác kiểm kê đất đai tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

Không ngừng cải cách

Năm 2016, Sở TN&MT Tuyên Quang đã tiếp nhận và giải quyết 21.096 hồ sơ. Trong đó, đại đa số hồ sơ được tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai (20.959 hồ sơ). Ngoài ra có 70 hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, 20 hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 39 hồ sơ thuộc lĩnh vực khoáng sản, 8 hồ sơ thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ.
Sau khi tiếp nhận, Sở đã giải quyết các hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục hành chính với tinh thần trách nhiệm cao, không gây phiền hà, sách nhiễu và luôn tôn trọng nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là các chủ sử dụng đất và các nhà đầu tư khi thực hiện thu hồi đất xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, dự án phát triển kinh tế. Qua đó góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư, nâng cao nguồn thu ngân sách địa phương, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với quyết tâm không ngừng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư của tỉnh, Sở đã tập trung vào 3 khâu chính, gồm rà soát thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công khai số điện thoại đường dây nóng giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng công chức

Để đạt hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, Sở TN&MT Tuyên Quang luôn xác định con người luôn là yếu tố quyết định.

Hiện nay, Sở đã củng cố, kiện toàn hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến liên hệ công tác và làm việc. Đồng thời, lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện rút ngắn tối đa thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính, quyết tâm tạo sự chuyển biến theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, để người dân và doanh nghiệp có thể đặt hàng với cơ quan Sở trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở TN&MT đã bố trí 8 công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan Sở và chi nhánh các huyện, thành phố. Đây là những cán bộ có hiểu biết về chuyên môn để tuyên truyền, hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực TN&MT, có thể giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến đến lĩnh vực TN&MT, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.