Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sau khi tham vấn một số doanh nghiệp, chuyên gia vừa có văn bản trả lời văn bản yêu cầu góp ý của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý đối với 02 Dự thảo: (i) Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và (ii) Thông tư quy định về nguyên tắc hoạt động và việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

VCCI đề xuất đơn giản hóa nhiều quy định liên quan đến việc kiểm định chất lượng giáo dục.

VCCI đề xuất đơn giản hóa nhiều quy định liên quan đến việc kiểm định chất lượng giáo dục.

Điều 4 của Dự thảo đưa ra nguyên tắc giám sát, đánh giá là không chồng chéo với công tác kiểm tra, thanh tra và kiểm toán và không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng giám sát, đánh giá. Tuy nhiên, nội dung của việc giám sát, đánh giá luôn bao gồm việc tuân thủ pháp luật của đối tượng được giám sát, đánh giá và như vậy là luôn trùng lặp về nội dung với hoạt động kiểm tra, thanh tra. Về bản chất, việc giám sát, đánh giá này cũng tương tự như hoạt động thanh kiểm tra.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo tuân thủ các quy định về thanh tra và kiểm tra, đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, Điều 5.2 của Dự thảo quy định Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm định phải có thẻ kiểm định viên. Nội dung này mang tính điều kiện đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, tại Luật Giáo dục đại học và Nghị định 46/2017/NĐ-CP cũng như Nghị định 99/2019/NĐ-CP thì không có quy định này, mà chỉ yêu cầu tổ chức kiểm định phải có ít nhất 10 kiểm định viên. Việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh ở Thông tư là trái với Luật Đầu tư.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này ra khỏi dự thảo.