Việc đánh giá lại GDP lần này rất cao, tuy đã được TCTK giải thích, nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những chỉ tiêu chính thức được thống kê, đo lường hàng năm, nền kinh tế vẫn còn những góc khuất chưa được quan sát, dấu mình trong các hoạt động kinh tế ngầm, bất hợp pháp, phi chính thức... Mặc dù theo đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, khu vực kinh tế chưa quan sát dược  sẽ được thống kê vào GDP, tuy nhiên, xoay quanh câu chuyện này vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn.

Tài liệu tham khảo: UNDP-Vietnam-GDP-Revision-VN-FINAL-PDF