Chuyên gia Hoàng Minh Sơn

Chuyên gia tư vấn Hoàng Minh Sơn

Môi trường nước hồ Tây, sông Tô Lịch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do vậy việc bổ cập nước cho hồ là hết sức cần thiết. Để tìm giải pháp, mới đây Công ty Thoát nước đề xuất 3 nguồn nước chính có thể cung cấp cho hồ Tây và sông Tô Lịch gồm: Nước ngầm thông qua các giếng khoan; Nước sông Nhuệ, qua cống Liên Mạc dẫn bằng hệ thống mương, cống đổ vào sông Tô Lịch tại cửa cống Nguyễn Khánh Toàn; Lấy nước từ sông Hồng.

Tuy nhiên, Thạc sĩ Hoàng Minh Sơn - Chuyên gia tư vấn Công ty CP Synetics - HBCI Group chỉ rõ nếu chỉ bổ cập nước thì không khả thi và chưa phải giải pháp phát triển bền vững. Ông Sơn cho rằng cách này muốn phát huy hiệu quả phải xử lý được hệ thống nước thải đổ về sông, sau đó mới tính đến việc dẫn nước sạch từ nơi khác về.