Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt theo hình thức BOT nhưng thực tế khi triển khai, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trăm đường.
Trong đó, rào cản lớn nhất hiện nay là từ phía các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi thực hiện hợp đồng BOT dự án giao thông là từ hai phía nhưng trong quá trình đàm phán làm việc, doanh nghiệp lại chưa được đối xử bình đẳng. Khung pháp lý hiện nay cũng có rất nhiều bất cập, điển hình là xung đột giữa Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư. Các văn bản hành chính Nhà nước ban hành thiếu tính thực tiễn. Chẳng hạn, với chính sách lãi vay, chỉ trong vòng hơn 1 năm nhưng Bộ Tài chính thay đổi tới 4 lần. Dự thảo cuối cùng lại quay về thông tư đã được quy định trước đó.

Cùng với đó, do tính đặc thù của các dự án đầu tư hình thức BOT, doanh nghiệp lại không được hỗ trợ từ chính quyền các địa phương, khiến doanh nghiệp gặp khó với chính những người dân tại khu vực triển khai dự án. Có dự án của chúng tôi gặp trường hợp cứ mỗi một người dân đi qua lại yêu cầu cung cấp hợp đồng BOT ra. Với hàng triệu chủ phương tiện đi qua, chúng tôi không thể giải trình cho từng người như vậy.

Trong khi đó, hệ thống tổ chức tài chính của Việt Nam còn quá nhỏ về quy mô, khiến hạn mức cho vay với mỗi dự án giao thông theo hình thức BOT còn quá hạn chế. Cụ thể, một doanh nghiệp chỉ được vay không quá 15% tương đương khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng vốn điều lệ, một nhóm doanh nghiệp chỉ được vay tối đa 25% vốn điều lệ tương đương 18.000 tỷ đồng - 20.000 tỷ đồng. Mà quy định về vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng lại thấp. Do đó, kiến nghị Nhà nước nới room cho vay các dự án BOT. Cùng với đó, các địa phương cần đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền cho người dân. 

Thy Hằng ghi