Hội nghị Trung ương 15: Thông qua nhân sự “đặc biệt” và danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới

Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua nhân sự “đặc biệt” và danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới

Những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản rất quan trọng về công tác cán bộ, có ý nghĩa lớn đối với công cuộc cải cách, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền…

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Ðại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Ðảng, trong đó có công tác cán bộ. Chỉ tính trong ba năm đầu của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết, 1 quy định; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 130 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Trong các quy định, quy chế về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, có nhiều nội dung mới, lần đầu tiên được ban hành và thực hiện, đã tạo một số chuyển biến tích cực, khá toàn diện, đồng bộ và có tính đột phá trong công tác cán bộ, như Thông báo số 13-TB/TW, ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về xác định tuổi của đảng viên căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh ghi trong hồ sơ kết nạp Ðảng là hồ sơ gốc, đã chấm dứt được tình trạng "sửa tuổi","chạy tuổi" của cán bộ đã diễn ra trong nhiều năm trước đây.

Hay Quy định số 102-QÐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định xử lý kỷ luật đảng viên có thời hiệu, kể cả khi cán bộ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, đã khắc phục đáng kể những biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ" của một số cán bộ và quan niệm của nhiều người cho rằng khi đã nghỉ hưu là "hạ cánh an toàn"…

Trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” đã một lần nữa đánh giá, làm sâu sắc thêm vai trò công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Trong đó, một lần  nữa khẳng định “công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước”.

"Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (xây dựng tổ chức, xây dựng con người) phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng đi đôi với xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội.

Cho ý kiến về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, nhìn lại quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng đến nay có một số nội dung và cách làm mới. Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng, sau khi Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, gồm 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, kỹ lưỡng và bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch hơn. Trên cơ sở danh sách quy hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, đã được Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ, khách quan từng nhân sự trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

"Việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ và trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội XIII, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa XIII, vừa quy hoạch nhân sự cho "các nhiệm kỳ tiếp theo" như nhiệm kỳ trước. Trong quy hoạch nhân sự Đại hội XIII thì tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trước; quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau; cuối cùng là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước". - ông Nguyễn Đức Hà nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng.

Có thể khẳng định, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Qua triển khai các Nghị quyết, Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII (6/1997), Nghị quyết Trung ương 4 khóa X (1/2007) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI (5/2013) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã có những bước phát triển mới, có uy tín trước Đảng trước dân. Song vẫn còn “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tham nhũng, lãng phí… Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm người nhà, người cùng cánh hẩu vào các vị trí chủ chốt vẫn chưa bị đẩy lùi….” như nhận định tại các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Từ nhận định này, trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tập trung rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành hệ thống quy định, quy chuẩn, nguyên tắc, cách thức chấn chỉnh và đổi mới toàn diện về công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một, và là nhiệm thường xuyên của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Tại nhiều hội nghị, diễn đàn khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: "Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Với tinh thần coi công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, “là công việc gốc của Đảng”, trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 130 văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ như: Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Quy định  08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ; Quy định về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Quy định số 98, về “Luân chuyển cán bộ…

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, chưa có nhiệm kỳ nào Đảng ta tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, mà đặc biệt là công tác cán bộ với nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng như nhiệm kỳ này. “Hoàn thiện thể chế cơ chế quan trọng, hướng mạnh vào xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ và đồng thời chuẩn hóa cơ chế xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ làm cho công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ công khai, công tâm, minh bạch, chặt chẽ hơn và từng bước kiềm chế ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng chạy chức chạy quyền cũng như là biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Gần đây nhất, trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Đây là Hội nghị thứ 15 và cũng là Hội nghị cuối cùng của khóa XII.

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khoá XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu biến động khó lường; bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khoá đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới”. - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.