Thứ nhất, tiếp tục hạ lãi suất tín dụng sâu hơn, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp. Hạ lãi suất tín dụng sẽ huy động được các nguồn lực trong xã hội; Hai là tạo việc làm; Ba là thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Bốn là nâng cao được chất lượng tăng trưởng, chất lượng sản phẩm và cạnh tranh trong hội nhập. Tôi cho rằng chất lượng hết sức quan trọng. Vì vậy, chúng ta rất mừng chúng ta xuất khẩu 35 tỷ USD nhưng một số sản phẩm dưới giá thành. Ví dụ như cá, cao su, dưa hấu, hạt tiêu, thịt lợn hoặc than. Cho nên phải quan tâm đến lĩnh vực tăng trưởng chất lượng.

Thứ hai, phải tập trung cho vấn đề khoa học công nghệ, nhất là công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp như giống cây con. Nhà nước sẽ đứng ra đặt hàng với các viện nghiên cứu để các viện nghiên cứu sản xuất các loại giống cây con chủ lực và chuyển giao cho nông dân. Chính những cây con chủ lực này chúng ta sẽ tiến hành bảo hiểm nông nghiệp, vì hiện nay lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp có hàng chục nghìn các loại sản phẩm nông nghiệp thì chúng ta không thể bảo hiểm cho nông nghiệp hết được mà phải lựa chọn những cây con chủ lực. Đồng thời, phải quan tâm đầu tư đến kho bảo quản nông sản để gắn sản xuất với tiêu thụ nhằm khắc phục quy luật muôn đời của thị trường, đó là được mùa mất giá. Có kho bảo quản cũng sẽ tạo ra được sản phẩm khan hiếm để nâng thu nhập của người nông dân.

Thứ ba, tập trung đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn. Nâng cao năng suất lao động, hiện nay năng suất lao động ở nông thôn rất thấp, vì vậy kéo năng suất lao động của cả nước cũng rất thấp. Vì vậy phải quan tâm đến đào tạo nghề cho nông dân. Hiện nay, tỷ lệ nông dân được đào tạo để sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới còn rất thấp. Trong khi đó, chúng ta đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Người nông dân tư duy vẫn sản xuất nhỏ và sản xuất theo truyền thống thì khó có thể thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.