Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản.

Tuy vậy, hiện nay việc áp dụng công nghệ trong doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế cả về số lượng, qui mô và chất lượng. Còn ít các dự án có vốn đầu tư lớn, áp dụng đồng bộ trên diện tích lớn. Các công nghệ đang được áp dụng đa phần là công nghệ ngoại nhập. Đối với nhà nước công tác triển khai thực hiện chính sách khuyến khích công nghệ cao trong nông nghiệp còn nhiều bất cập, nhiều chính sách chưa đủ mạnh, chưa tạo sự hấp dẫn.

Lê Tuấn ghi