Những tài sản có giá trị thường được khách hàng dùng để thế chấp Ngân hàng khi có nhu cầu vay vốn là đất và những tài sản trên đất. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay những tài sản trên đất của các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình như nhà cửa và những tài sản khác phần lớn chưa được đăng ký chủ sử dụng. Theo số liệu từ những khách hàng vay vốn Ngân hàng có tài sản thế chấp là đất và tài sản trên đất thì vẫn còn trên 70% khách hàng chưa đăng ký tài sản trên đất.

Trong khi có rất nhiều khách hàng có tài sản trên đất có giá trị có khi cao hơn gấp 2, 3 giá trị của đất, nhưng do chưa đăng ký quyền sở hữu, nên khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, những tài sản này theo quy định không có giá trị về mặt pháp lý làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng. Bởi vậy, dù khách hàng có những tài sản có giá trên đất, nhưng theo quy định ngân hàng cũng không thể đáp ứng được hết nhu cầu, làm lỡ cơ hội làm ăn của khách hàng.

Để các ngân hàng có đủ cơ sở pháp lý, nâng hạn mức cho vay, tăng được dư nợ, đồng thời đáp ứng hết nhu cầu vay vốn của những khách hàng trên địa bàn có tài sản thế chấp là những tài sản trên đất, có thể vay vốn mở rộng SXKD, tạo được việc làm, tăng thu nhập, góp phần đưa kinh tế địa phương từng bước đi lên phát triển. Chúng tôi đề nghị các Sở, ngành của tỉnh cần quan tâm đẩy nhanh việc đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất cho các tổ chức doanh nghiệp và các hộ gia đình, nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng và khách trong giao dịch vay vốn.