Với 92,96% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trong phiên họp chiều 10/6. 

Quốc hội thông qua

Quốc hội thông qua việc bổ sung quy định "Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao” là tổ chức GĐTP công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử.

Trong đó, việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tại điều 12 dự thảo luật là một trong những điều luật được lấy ý kiến biểu quyết trước khi Quốc hội thông qua toàn bộ dự thảo luật.

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp vừa được thông qua, bổ sung chức năng giám định tư pháp cho phòng Kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao.

Giải trình về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho hay, đây là vấn đề còn ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội (biểu quyết điện tử) theo 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1 là bổ sung quy định: "Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao” là tổ chức GĐTP công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử (khoản 4, 5 điều 12).

Trong khi đó, phương án 2 là giữ quy định như hiện hành, nghĩa là không bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện KSND tối cao.

Kết quả, có 359 đại biểu Quốc hội cho ý kiến, trong đó, có 248 ý kiến tán thành phương án 1 (chiếm 69,08% trên số đại biểu Quốc hội cho ý kiến và 51,35% tổng số đại biểu Quốc hội); có 110 ý kiến tán thành phương án 2 (chiếm 30,64% trên số đại biểu Quốc hội cho ý kiến và 22,77% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp thu theo đa số đại biểu. Theo đó, bổ sung “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao” là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử vào dự luật.

"Vấn đề này đã được cân nhắc kỹ trên cơ sở thực tiễn hoạt động tố tụng, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho hay.

Với 449/457 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án luật Sửa bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp. Luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021.

Bên cạnh việc bổ sung quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử, để bảo đảm tính thống nhất, Luật cũng đã bổ sung quy định: “Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.” (Khoản 7, Điều 12).

Về thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định, Luật quy định thời hạn giám định tư pháp được tính từ ngày tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định (Khoản 1, Điều 26a).

Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự (Khoản 2, Điều 26a).

Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 2, Điều 26a tối đa là 3 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 4 tháng…