Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hồng Đức: 

Hầu hết họ không còn trông chờ hay ỷ lại vào cơ chế chính sách, cũng như kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ của nhà nước. Điều này được minh chứng rất nhiều tại các doanh nghiệp trên toàn quốc, hay như tại tỉnh Thanh Hóa với 28 doanh nghiệp được nhà nước chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Tại Công ty Hồng Đức, Công ty khuyến khích đội ngũ công nhân viên công ty phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật. Nhờ các phong trào thi đua nên mỗi năm có từ 40 - 50 sáng kiến cải tiến kĩ thuật được áp dụng và làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng.

Có thể khẳng định, chỉ có ứng dụng KH&CN vào sản xuất mới tạo được đòn bẩy mang tính đột phá cho doanh nghiệp phát triển.