(DĐDN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng

Thế giới (WB) ký hiệp định tín dụng tài trợ dự án "Ðổi mới sáng tạo

hướng tới người thu nhập thấp". Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 55,6

triệu USD, trong đó vốn vay WB là 55 triệu USD, vốn đối ứng là hơn 0,6

triệu USD.

Dự án nhằm thực hiện, nâng cấp, phát triển đổi mới sáng tạo

vì lợi ích của bộ phận dân số có thu nhập thấp trong xã hội thông qua

việc tăng cường năng lực của Việt Nam để triển khai các sáng kiến, bao

gồm cả việc cung cấp tài trợ, điều chỉnh, thông qua thực hiện, nhân rộng

và thương mại hóa các công nghệ đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực đổi

mới và công nghệ của các Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp vừa và

nhỏ.Dự kiến dự án sẽ được thực hiện từ năm 2013 đến hết tháng 11/2018, trong

đó phân thành 4 hợp phần là: phát triển các công nghệ đổi mới sáng tạo;

nhân rộng và thương mại hóa các công nghệ đổi mới sáng tạo; tăng cường

năng lực và chuyển giao kiến thức toàn cầu; quản lý, giám sát và đánh

giá dự án.