Khuyến khích doanh nghiệp BĐS đầu tư vào các sản phẩm giá thấp là một yêu cầu cấp thiết trong năm 2021.p/Dự án NOXH HQC Nha Trang. Ảnh: N.Dũng

Khuyến khích doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào các sản phẩm giá thấp là một yêu cầu cấp thiết trong năm 2021. (Dự án NOXH HQC Nha Trang. Ảnh: N.Dũng)

Thứ nhất, cần kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Kiên định việc phòng tránh dịch và hạn chế việc giao thương với các thị trường có dịch và tích cực với các thị trường kiểm soát tốt dịch bệnh.

Thứ hai, rà soát và gỡ bỏ các rào cản thu hút đầu tư vào nền kinh tế và thị trường bất động sản. Tích cực giải ngân đầu tư công (đầu tư mạnh vào các công tình hạ tầng xương sống nền kinh tế bằng cách vận dụng sáng tạo hình thức PPP). Khuyến khích để thu hút các nhà đầu tư lớn, đầu đàn, dài hạn vào nền kinh tế nói chung và vào bất động sản nói riêng.

Thứ ba, tăng cường việc phê duyệt dự án bất động sản. Khuyến khích doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào các sản phẩm giá thấp. Đây là một yêu cầu cấp thiết trong năm 2021 như là để bù đắp sự thiếu hụt dự án được phê duyệt mới của năm 2019 - 2020 – để thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Thứ tư, tích cực triển khai các công cụ tài chính phái sinh đi liền với việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, chế tài mạnh với các rủi ro tài chính bất động sản. Xem xét sửa đổi bổ sung văn bản về trái phiếu doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp bất động sản). Nghiên cứu cho ra đời hệ thống tái thế chấp bất động sản; hệ thống quỹ tiết kiệm tương hỗ.

Thứ năm, xem xét, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Nhanh chóng ban hành văn bản về khuyến khích đầu tư vào Việt Nam đối với các doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới và các doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn, giải ngân cao. Sửa đổi theo hướng tăng lên tỷ lệ dự trữ phòng ngừa rủi ro; tăng tỷ lệ cho vay dài hạn từ vốn ngắn hạn…