Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Bộ Công Thương đi đầu trong cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh

Enternews.vn Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Công Thương, ngày 6/8.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. (Nguồn ảnh: Bộ Công Thương)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. (Nguồn ảnh: Bộ Công Thương)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá, công tác cải cách hành chính Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã luôn quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của Bộ nói chung cũng như của từng đơn vị nói riêng.

Cải cách hành chính tiến hành đồng bộ

Hàng năm, Bộ đã ban hành các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ CCHC kịp thời, đầy đủ; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện. Đã bố trí các công chức là đầu mối thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ và tăng cường tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện CCHC; lấy kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Công Thương đã xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, điển hình như các thể chế, pháp luật về kinh tế, gồm Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Bảo về người tiêu dùng, Pháp lệnh Quản lý thị trường...

Về hội nhập quốc tế, Bộ Công Thương đã tham gia ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế ở cấp Bộ, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Nhật Bản (2009), với Chilê (2011), với Liên minh Kinh tế Á - Âu (2015), với Hàn Quốc (2015), với các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP (2018), với Liên minh Châu Âu (2019)...

“Việc hiện đại hóa phương thức và phương tiện xây dựng pháp luật của Bộ Công Thương đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh.

Vẫn theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa, thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành.

Cụ thể, đã rà soát, cắt giảm 880/1216 điều kiện đầu tư kinh doanh; danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương được cắt giảm 1051/1891 mã HS (chi tiết đến 8 số), đạt tỷ lệ 56%). Bộ cũng tích cực triển khai đánh giá tác động các quy định về TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng các TTHC trước khi ban hành.

“Những kết quả trên của Bộ Công Thương góp phần vào cải thiện Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam theo công bố của Ngân hàng Thế giới. Trong 10 chỉ số thành phần, thì chỉ số Tiếp cận điện năng tăng 129 bậc trong 6 năm, từ vị trí 156 theo công bố năm 2014 lên 27 theo công bố năm 2019”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Bộ Công Thương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp); số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống 125 phòng (giảm 72 phòng). Tiếp sau đó, trong quá trình rà soát lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị, tiếp tục cắt giảm thêm 2 phòng của Thanh tra Bộ.

Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận nguyên trạng các Chi cục Quản lý thị trường; xây dựng phương án nhân sự của các tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Đặc biệt, đã sắp xếp giảm được 235 Đội Quản lý thị trường cấp huyện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 38 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh để giảm 19 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh.

Bộ đi đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

Qua đó, bộ máy tổ chức của Tổng cục đã cơ bản được kiện toàn, việc thay đổi mô hình tổ chức của lực lượng là hợp lý và bước đầu xây dựng được nền móng để phát triển. Từ thời điểm 30/4/2015 đến 7/2020, Bộ Công Thương đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đối với 959 công chức, viên chức, người lao động.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. (Nguồn ảnh: Bộ Công Thương)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. (Nguồn ảnh: Bộ Công Thương)

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử.

Đã có 206/295 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 được triển khai (DVCTT mức độ 3 là 144, DVCTT mức độ 4 là 62); trong đó đã tích hợp 129/206 DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời, tích cực tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia (đã kết nối 11 DVCTT) và Cơ chế một cửa ASEAN. Bên cạnh đó, đã triển khai tích hợp 01 chế độ báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chia sẻ, giai đoạn 2016-2018 công tác CCHC của Bộ Công Thương đã có sự chuyển biến tích cực, vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC (Parindex) của Bộ liên tục có những bước tiến vượt bậc: năm 2016, đứng thứ 12/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 6 bậc so với năm 2015); năm 2017, đứng thứ 5/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 7 bậc so với năm 2016, tăng 13 bậc so với năm 2015).

Năm 2018 Bộ Công Thương tiếp tục giữ vững vị trí đứng thứ 5/18 Bộ, ngành. Các Chương trình, Kế hoạch công tác nói chung và về CCHC nói riêng của Bộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ; nhiều TTHC, điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết đã được xem xét bãi bỏ hoặc đơn giản hóa tối đa; công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính của Bộ Công Thương luôn nằm trong top đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

“Công tác Cải cách hành chính Bộ Công Thương giai đoạn 2011 – 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, về cải cách tổ chức bộ máy đến thời điểm hiện nay đã tham mưu Chính phủ cắt giảm 05 đầu mối thuộc Bộ, giảm từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị; đặc biệt đã sắp xếp giảm được 74 Phòng thuộc Vụ/Cục”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2020 công tác cải cách hành chính nhà nước tại Bộ Công Thương đã đạt nhiều kết quả. Các hoạt động cải cách hành chính giai đoạn năm 2011-2020 bám sát kế hoạch đã đề ra, các văn bản pháp luật được xây dựng, ban hành trên tinh thần tuân thủ triệt để các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định chồng chéo, các quy định chưa rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, kiểm soát tốt nhập khẩu.

Công tác rà soát cắt giảm các điều kiện trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính cũng được quan tâm và đạt được nhiều thành tích.

  

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Bộ Công Thương đi đầu trong cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích