Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc thời hội nhập

Enternews.vn (DĐDN) - Khi tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người dân được khơi dậy, cả dân tộc ta đã vùng lên giành lại được non sông đất nước từ những kẻ thù hung mạnh nhất. Đến hôm nay, nếu tinh thần đó, lòng yêu nước đó cũng được thổi bùng nên như khí thế của những ngày 30/4 lịch sử thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường.

(DĐDN) - Khi tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người dân được khơi dậy, cả dân tộc ta đã vùng lên giành lại được non sông đất nước từ những kẻ thù hùng mạnh nhất. Đến hôm nay, nếu tinh thần đó, lòng yêu nước đó cũng được thổi bùng nên như khí thế của những ngày 30/4 lịch sử thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường.

tinh-than-dan-toc Lòng yêu nước khi dược khơi dậy sẽ giúp Việt Nam sớm trở thành một nước giàu mạnh

Tổng kết 30 năm đổi mới, lần đầu tiên trong nghị quyết Đại hội, Đảng ta đã khắng định bài học “… Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi...”

Tập trung 4 nội dung

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đại hội đã có những quyết sách mới để phát triển nhanh và bền vững, tập trung vào 4 nội dung: Đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; hội nhập kinh tế quốc tế. Những quan điểm mới trong xây dựng kinh tế thể hiện trong 4 nội dung cũng là để tiếp tục giải phóng sức sản xuất, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư phát triển trong tất cả các thành phần kinh tế.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Nghị quyết Đại hội XII đã có những phát triển mới rõ rệt về định hướng và giải pháp. Đó là kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở giải quyết hài hoà giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhà nước khuyến khích tinh thần sản xuất kinh doanh của mọi người để chủ động khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, tăng nhanh giá trị quốc gia và tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nguồn lực tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Phát huy vai trò quyết định của nội lực, đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của DN nhà nước, DN tư nhân, DN FDI và khu vực sản xuất nông nghiệp.

Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đồng bộ, tổng thể nền kinh tế và các ngành, các lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, như cơ cấu lại đầu tư với trọng tâm là đầu tư công, thị trường tài chính, doanh nghiệp nhà nước, khu vực nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Bài liên quan

Đại hội đã xác định phương hướng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều điểm mới quan trọng. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh.

Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. Đồng thời, nhà nước cũng hoàn thiện cơ chế giám sát, điều tiết thị trường và xúc tiến thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết quốc tế. Các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ được đa dạng hóa theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ. Vấn đề tự do hóa thương mại và đầu tư phù hợp cam kết quốc tế. Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường được xây phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó là sự tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ và xử lý sai phạm. Phát huy tốt vai trò điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát lạm phát và từng bước mở rộng thị trường tín dụng, các dịch vụ ngân hàng cho phù hợp với cam kết quốc tế.

Nhà nước sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Mọi DN thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật.

Làm giàu là yêu nước

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Trung ương Đảng, Chính phủ đang làm rất nhiều việc để phát huy mạnh mẽ các thành phần kinh tế. Phát biểu trong lễ khởi công hai dự án lớn tại Quảng Nam ngày 24/4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ cam kết đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng để các nhà đầu tư yên tâm tâm sản xuất kinh doanh. Nhà nước có chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân. Thủ tướng đã mấy lần nhắc đến lòng yêu nước, khi kêu gọi các DN, doanh nhân đầu tư cho sự phát triển.

Không có lòng yêu nước, chỉ tính tới chuyện làm giàu thì sẽ không đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh toàn diện, bền vững, trở thành các DN, tập đoàn kinh tế vững mạnh. Khi Đảng, Nhà nước đã có đường lối rõ ràng, có quyết sách mạnh mẽ khơi dậy và hỗ trợ có hiệu quả cho đầu tư phát triển của doanh nhân, thì là lúc doanh nhân cần dấn thân với tình yêu và trách nhiệm với đất nước, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kỷ niệm ngày chiến thắng của dân tộc là dịp ôn lại, khơi dậy và phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, biến tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” năm xưa thành tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong đầu tư, sản xuất kinh doanh trong đội ngũ doanh nhân ngày nay.

PGS.TS Ngô Văn Thạo

Ban Tuyên giáo Trung ương

>> Tinh thần dân tộc của Bác Hồ

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc thời hội nhập tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích