Chủ đề: Kinh tế Trung Quốc

Kinh tế Trung Quốc, cập nhật vào ngày: 15:46, 25/01/2021

1 2 3

Ngày hội quất cảnh Hội An

TP Hội An tiếp tục tổ chức ngày hội quất cảnh nhằm giúp người nông dân mở rộng thị trường, tăng sức tiêu thụ cho cây quất Cẩm Hà.