Chỉ số cải cách hành chính tăng 7 bậc, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) tỉnh Lai Châu tăng 11 bậc so với năm 2018.

1 2