Cùng với những nỗ lực tự thân, trong thời gian tới, du lịch tỉnh Tiền Giang sẽ tăng liên kết vùng và tiểu vùng nhằm đưa ngành "công nghiệp không khói" đi lên vững chắc.