Tôi muốn chia sẻ chút kinh nghiệm cho các con của YFU Vietnam chúng tôi và các bà mẹ, các cháu đang kẹt... COVID-19 ở nước ngoài.