Làm sao để tận dụng được nguồn nguyên liệu thứ cấp tại Việt Nam?

Cần điều chỉnh các khung khổ pháp lý một cách thông thoáng để tạo ra một sân chơi bình đẳng mà ở đó tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp.

Tin tức - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà