Tư duy đổi mới - yếu tố quan trọng để doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ

Để có thể ứng dụng được khoa học công nghệ vào doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần phải có tư duy đổi mới.

Tin tức - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà